Privacy verklaring

Gravel Man is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Gravel Man hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Gravel Man

info@gravelman.be

Gravel Man kan haar privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die op de hoogte willen gehouden worden van activiteiten, diensten of producten, leveranciers.

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt 

Uw persoonsgegevens worden door Gravel Man verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (incl. doorgeven van persoonsgegevens aan de verzekeringsmaatschappij);
 • teneinde deel te kunnen nemen aan activiteiten van Gravel Man;
 • voor het versturen van occasionele e-mails en/of het bezorgen van informatiebladen over activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • rapportering aan subsidiërende overheden.

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

De gegevens die u doorgeeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • rijksregisternummer
 • geboortedatum
 • gender
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

 

Enkel persoonsgegevens die u zelf meedeelt (via o.a. website, contact- en inschrijvingsformulieren, activiteiten, lidmaatschap …) worden verwerkt.

 

Bewaartermijn

Gravel Man bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

 

Maken en verzamelen van beeldmateriaal

Binnen de werking van Gravel Man kunnen foto’s of video-opnames gemaakt worden waarop u te zien bent.

Voor het gebruik van gerichte foto’s, zeker voor promotionele doelen, wordt steeds de toestemming van de betrokkene(n) gevraagd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, in te kijken en te laten corrigeren. Tevens kunt u in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking (of een deel ervan). Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Gravel Man kan u vragen om u te legitimeren i.k.v. voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u contact opnemen via bovenvermelde contactgegevens.

Tevens heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be

 

Gebruik van cookies

Voor het veilige en correcte gebruik van de formulieren en het inloggen op deze website wordt een cookie, dit is een klein tekstbestand dat een unieke code bevat, via uw webbrowser op uw computer opgeslagen. Voor bepaalde functionaliteiten kan een cookie van een derde partij worden gebruikt.